WEYU空投幣:將分發25.000.000 WEYU代幣給社區 (NFT轉售市場的第一個多鏈平台)

WEYU空投幣:將分發25.000.000 WEYU代幣給社區 (NFT轉售市場的第一個多鏈平台)

哈咯大家好!錯過了Solanium空投幣的朋友們就別錯過該項目哦。今天給大家分享的空投幣項目名字叫做WEYU。WEYU 是世界上第一個專為 NFT 轉售市場設計的多鏈平台。 隨著收藏品、藝術、音樂、內容、財產等項目的代幣化成為常態,WEYU認為大規模採用的引爆點將來自迎合普通互聯網用戶的簡單易用的平台 . 我們的痴迷是為跨多個區塊鏈的所有 NFT 創造最佳用戶體驗,這對於經銷商和售後市場買家來說既簡單又有吸引力。 創建結合透明度和去中心化系統的最用戶友好的軟件將使 WEYU 擁有穩固的市場地位,以吸收這個已經蓬勃發展的 NFT 市場的重要份額。

💜 領取空投鏈接地址:https://weyu.io?ref=guo7Yo3N

💜 加入我們的電報頻道以更新內容:https://t.me/jackyangchannel

💜 Metamask錢總註冊教程:https://www.youtube.com/watch?v=2GhFT2QY0x8&t=1s

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *