Fusion – 促進期貨合約和金融期權 (Chainge Finance)

Fusion  – 促進期貨合約和金融期權 (Chainge Finance)

Fusion的主要目標之一一直是分散金融,而現在正是這個重點,以目前只能在Fusion Blockchain上進行的方式將諸如期貨和期權之類的傳統金融工具分散化。

Chainge Finance正在構建實現該功能的應用程序層,但Fusion是在去中心化公共區塊鏈上提供基礎層結構的工具,而Fusion時鎖(也稱為時間片和時間框架)使這一切成為可能。

為了使其充分發揮作用,已創建了一種稱為FRC758的新代幣格式(link: https://ff5fcd85-03ae-4f38-8e75-1397c2ad775b.filesusr.com/ugd/0623af_ebedab44dfb2475cb42b8d5dea66ddd7.pdf).

FRC758將融合Fusion時間鎖定和AMM DEX功能,並且合約是完全開源的,任何人都可以使用。
首先,讓我們探討一下如何實現期貨的去中心化。

期貨交易是現在就資產的未來所有權進行投標的能力。 該能力如何被標記? 熟悉Fusion區塊鏈的任何人都將知道,如果將FSN分為兩個時間片,您將得到一個從當前時間一直持續到您選擇的時間的短端,但您還將擁有一個持續到您選擇的無限長的末端。 直到無限的時間。 最後一塊無窮大代表真正的所有權(但真正的所有權僅在選定的時間開始)。實際上,這與未來完全相同,只是它作為去中心化公共區塊鏈上的非常真實且有形的令牌存在,而不是綁定到金融機構的法律合同。

Chainge是一個基於Fusion區塊鏈的去中心化金融平台

Chainge Finance將在特定時間範圍內(此類交易選擇的便捷日期)在此類期貨上進行DEX交易。使用的第一個日期是2022-01-01,但是從理論上講,交易可以在任何日期進行。 一旦發生這種情況,人們就可以開始猜測是否要買賣其未來的BTC / USDT / ETH / FSN等,如果出售,他們仍然可以保留他們的“選擇權”,我們接下來將進行探討。

期權是指如果最終需要,可以通過一整套交易購買全部資產來購買資產的一小部分的能力。

儘管此功能不能通過帶有結束日期的時間片來準確表示,但Chainge Finance計劃通過為FRC758短期時間片提供此類交易來以這種方式利用它們。 因此,這些時間片將成為帶有結束日期的期權合約。

也許最好通過一個實際的例子來說明這一點。 BTC的日期為2022-01-01,您認為它是否有價值? 牛市結束了,空頭接管了,還是剛剛創下了歷史新高? 今天很難知道這一點,但是如果您可以購買定單的BTC期權以在2022-01-01之前隨時獲得完整的BTC,該怎麼辦。而且由於Fusions的“期貨”和“期權”組合在一起,您可以出售您的未來BTC(可能不會比BTC的全部成本便宜很多),並保留“期權”以固定的價格取回,以防其進一步飆升。

太神奇了,只有在Fusion上才有可能。

文章來源:

https://fusionprotocol.medium.com/fusion-facilitating-the-futures-and-options-of-finance-ce10d8ced24

感謝收看並閱讀本期內容。內容對您有幫助的話別忘給您的朋友圈轉發。

觀看其他賺取CHNG代幣的影片。

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *