Larix空投幣:免費參加空投以共分享3,000,000 LARIX代幣 (Solana區塊鏈系統)

Larix空投幣:免費參加空投以共分享3,000,000 LARIX代幣 (Solana區塊鏈系統)

Larix 是 Solana 上的終極借貸門戶。 所有有價值的資產,包括加密代幣、穩定幣、合成資產、NFT 和資產支持證券(應收賬款、發票、抵押貸款等)很快都被接受作為抵押品來借入加密資產、產生收益並為實體經濟提供動力。目前官方正在組織大空投計劃我們一起參加以共同分享3,000,000 LARIX代幣 。


🌐 參加空投鏈接:https://bit.ly/3r8Wiq3
🌐 Homepage: http://projectlarix.com
🌐 Twitter: https://twitter.com/ProjectLarix
🌐 Telegram: https://t.me/projectlarix
🌐 Discord: https://discord.gg/hfnRFV9Ngt
– 空投時間:12/07/2021–25/08/2021, 12:00, UTC+0
– 總獎勵:3,000,000 LARIX代幣

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *