Pi Network突破1700萬活躍先鋒者,重視你挖的Pi幣

Pi Network突破1700萬活躍先鋒者,重視你挖的Pi幣

哈咯這個影片我們一起去更新以下關於Pi核心團隊今天剛發佈有關Pi Network的最新消息。希望內容會給您有幫助。

Pi Network突破1700萬活躍先鋒者,重視你挖的Pi幣

————

💜 免費領取Coinsbit印度交易所分發的2000 CIN幣: https://www.youtube.com/watch?v=m5O6mi2VT3M&t=35s

💜 完成KYC收到Coinsbit印度交易所分發空投幣的影片:https://www.youtube.com/watch?v=D2OOaCGHMKg&t=25s

————

歡迎觀看與yoti有關的影片:

💜 Pi Network KYC認證流程 – 本人被選參加KYC的影片:https://youtu.be/OJmSN0I0_1Y

💜 Yoti軟件下載及安裝、KYC程序的影片:https://youtu.be/DVox9BXT10E

💜 觀看Pi Network實際註冊賬戶及手機驗證、建立安全圈的影片:https://youtu.be/zsJS3Hug694

💜 Pi Network常見問題:https://youtu.be/EPhVM94LC-Y

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *